Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας www.biostirixi.gr

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα (“Ιστοσελίδα”) του "Κέντρου Φυσιοθεραπείας ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ"

Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα μας!


Η "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ" διατηρεί την Ιστοσελίδα αυτή ως υπηρεσία ενημέρωσης και επικοινωνίας με εσάς. Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να τηρείτε τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε να τους μελετήσετε προσεκτικά. Εάν είστε ανήλικος (κάτω των 18 ετών) ζητείστε από τον γονέα/κηδεμόνα σας να σας τους εξηγήσει. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Η "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ" διατηρεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, το δικαίωμα να ενημερώνει ή μεταβάλει κατά καιρούς τους παρόντες Όρους Χρήσης για λόγους συμμόρφωσης προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, ενδέχεται να τροποποιήσει, αποσύρει ή αρνηθεί την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα οποτεδήποτε άνευ προηγούμενης ενημέρωσης.

Το εμπορικό σήμα "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ" (λεκτικό & απεικονιστικό) αποτελεί ημεδαπό διακριτικό τίτλο (επωνυμία) και λογότυπο κατατεθημένα και κατοχυρωμένα στο Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας - Γενική Γραμματεία Εμπορίου και αποτελεί περιουσιακά εκμεταλλεύσιμο άϋλο αγαθό της "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗΣ". Η "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ" απαγορεύει ρητά σε κάθε τρίτο να χρησιµοποιεί στις συναλλαγές σηµεία τα οποία αποτελούν παραποίηση ή αποµίµηση του διακριτικού τίτλου και/ή του σήµατός της. Δυνάμει μάλιστα των άρθρων 26 και 28 του νόμου 2239/1994, η χρήση ή παραποίηση ή απομίμηση διακριτικού τίτλου/σήματος επισύρει αστικές και ποινικές ευθύνες. Αναλυτικότερα, βάσει του άρθρου 30 του νόμου 2239/1994 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών και µε χρηµατική ποινή.

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται για χρήση μόνο στην Ελλάδα. Η "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ" δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση της Ιστοσελίδας σε άλλες χώρες. Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκεινται στις διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Εάν οτιδήποτε στην Ιστοσελίδα ήθελε ερμηνευτεί ως αντίθετο προς τους νόμους που ισχύουν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, τότε η Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να είναι προσβάσιμη από άτομα της χώρας αυτής, της παρούσας διάταξης θεωρουμένης ότι υπερέχει κάθε άλλης διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης.

Οι πληροφορίες για τις υπηρεσίες της "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" και κάθε εν γένει δεδομένο που εμπεριέχεται στην Ιστοσελίδα ενδέχεται κατά καιρούς και κατά την απόλυτη κρίση της "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" να μεταβάλλεται άνευ προηγούμενης ενημέρωσης και χωρίς να δημιουργείται καμία σχετική υποχρέωση ή ευθύνη της "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" για τη μεταβολή αυτή.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Η παρούσα Ιστοσελίδα αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Επιτρέπεται στον επισκέπτη/χρήστη, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η εκτύπωση τμημάτων της Ιστοσελίδας για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι δεν αφαιρείται ή αλλοιώνεται η αναγραφή της πηγής προέλευσης/ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας και ότι πρόκειται για καθ’ όλα νόμιμη χρήση.

Η Ιστοσελίδα και κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, πρόγραμμα, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα που εμπεριέχεται σε αυτήν («Περιεχόμενο Ιστοσελίδας») αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων ως και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας τόσο στην Ελλάδα όσο και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗΣ", η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αναδημοσίευση, διανομή, τροποποίηση ή άλλη χρήση για σκοπό εμπορικό ή μη του Περιεχομένου Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων και εν γένει δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, είτε αυτά έχουν παραχωρηθεί από τρίτους στη "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ" για δική της χρήση είτε ανήκουν στην ίδια ή σε συνεργαζόμενη εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιοδόχων τους και ορισμένων άλλων εταιρειών, οι οποίες προσφέρουν στους ανωτέρω υπηρεσίες προμηθευτή.

Σε κάθε καταφόρτωση (download) το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας θεωρείται ότι παρέχεται στον επισκέπτη/χρήστη δια μέσου αδείας της "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗΣ", η οποία εξακολουθεί να είναι η κυρία παντός δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, η "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ" έχει κάθε δικαίωμα απαγόρευσης και/ή ανάκλησης της αδείας της και/ή τερματισμού της πρόσβασης του χρήστη στην Ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και άνευ προειδοποίησης, καθώς και σε κάθε περίπτωση χρήσης της Ιστοσελίδας για τη διάπραξη ή συνδρομή σε οποιαδήποτε παράνομη/αξιόποινη πράξη, οπότε ο χρήστης οφείλει να καταστρέψει το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας που κατέχει και κάθε αντίγραφο αυτού.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ", χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του Περιεχομένου Ιστοσελίδας να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Το υλικό, οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες κατηγορηματικά αρνείται η "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ", συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκείνων περί καταλληλότητας. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής καθεαυτής της επίσκεψης και χρήσης της Ιστοσελίδας.

Η "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ" σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη, χωρίς σφάλματα, λειτουργία της Ιστοσελίδας και ουδεμία ευθύνη φέρει για τις δυσχέρειες ή τη διακοπή πρόσβασης για τεχνικούς λόγους και εν γένει για τα προβλήματα που επηρεάζουν ή αναστέλλουν τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Επίσης, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας, η οποία οφείλεται σε παράνομες ενέργειες τρίτων (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών υπολογιστών κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας και/ή καταφόρτωσης (download) στοιχείων του Περιεχομένου Ιστοσελίδας ή ακόμα σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Η "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ" δεν μπορεί να εγγυηθεί για την απουσία τυχόν ιών υπολογιστών και για το λόγο αυτό προτρέπει τον επισκέπτη να ελέγχει προσεκτικά πριν κάνει οποιαδήποτε φόρτωση υλικού, κειμένου, εικόνων, οπτικοακουστικού έργου και εν γένει δεδομένων από την Ιστοσελίδα στον υπολογιστή του.

Κάθε απαλλαγή και/ή περιορισμός ευθύνης που προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης θα εκλαμβάνεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό και έκταση που επιτρέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ
Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα της "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" για κανέναν από του παρακάτω σκοπούς:
α) δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που τυχόν είναι ή δύναται να θεωρηθεί παράνομο, βλαβερό, ενοχλητικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου,
β) δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά και εν γένει πνευματικά δικαιώματα τρίτων,
γ) δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, πρόκληση βλάβης ή καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
δ) παρενόχληση τρίτων καθ’ οποιονδήποτε τρόπο,
ε) ηθελημένη ή μη παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ανεπιφύλακτα να αποζημιώσει τη "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ" σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε απαίτηση/αξίωση τρίτου κατά της "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" αναφορικά με ζημίες που απορρέουν από την εκ μέρους του χρήση της Ιστοσελίδας καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ή την τυχόν παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων ή των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)
Η Ιστοσελίδα πιθανόν να συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους. Η "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ" δεν ελέγχει και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης, το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και την εν γένει πολιτική απορρήτου και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω συνδέσμων, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των επισκεπτών/χρηστών που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτές, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα αυτών, καθόσον τα ανωτέρω ανάγονται στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Συνεπώς, κάθε επίσκεψη και χρήση ιστοσελίδας στην οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμου η Ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ατομική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κάθε επικοινωνία με τη "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ" και/ή κάθε εν γένει υλικό που διαβιβάζει ο επισκέπτης/χρήστης στην Ιστοσελίδα μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες, γραφικά κλπ,  θεωρείται ότι συνιστά εμπιστευτική πληροφορία ή ιδιοκτησία του αποστολέα και όσα τυχόν προσωπικά στοιχεία λαμβάνει η "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ" θα τα μεταχειρίζεται σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρεί.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Οι παρόντες Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας "ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ" διέπονται από όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, εσωτερικούς ή κοινοτικούς, ή διεθνείς συμβάσεις στις οποίες έχει προσχωρήσει η Ελλάδα και ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη των Όρων Χρήσης κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ένεκα τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής των Όρων Χρήσης ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.